inŠanon UMD group

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové činnosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové činnosti

 

Klient/Uživatel/Subjekt osobních údajů poskytuje společnosti UMD Network, a.s. se sídlem Krátkého 250/4, Praha 9 – Vysočany, PSČ 190 00, IČ 04874820 (dále jen „UMD Network“) souhlas se zpracováním osobních údajů Klienta/Uživatele (dále jen „Souhlas“) pro marketingové činnosti UMD Network.

Klient/Uživatel/Subjekt osobních údajů prohlašuje a UMD Network ubezpečuje, že před udělením Souhlasu mu byly poskytnuty a seznámil se s informacemi v souladu s článkem 13, resp. 14 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší Směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i o svých právech ve smyslu článku 12 a násl. Nařízení.

V rozsahu tohoto Souhlasu je UMD Network oprávněn zpracovat osobní údaje Klienta/Uživatele/Subjektu osobních údajů všemi operacemi a soubory operací, které jsou potřebné v souvislosti s marketingovými činnostmi UMD Network, zejména je může získávat, shromažďovat, zaznamenávat, uspořádávat, přepracovávat, vyhledávat, prohlížet , přeskupovat, kombinovat, přemísťovat, využívat, uchovávat blokovat, likvidovat.

Osobními údaji Klienta/Uživatele/Subjektu osobních údajů jsou zejména osobní údaje o jeho jménu, příjmení, rodném příjmení, akademickém titulu, datu narození, rodném čísle, místu narození, státní příslušnosti, jeho kontaktní údaje a též další osobní údaje poskytnuté Klientem/Uživatelem UMD Network.

Pokud je Klient/Uživatel/Subjekt osobních údajů zastoupený zástupcem, tak zástupce vlastním jménem uděluje tímto UMD Network souhlas se zpracováním osobních údajů zástupce ve stejném rozsahu, jaký je uveden výše. Pokud je Klient/Uživatel právnickou osobou, pak fyzická osoba jednající jménem Klienta/Uživatele uděluje tímto Souhlasem UMD Network souhlas se zpracováním jejích osobních údajů ve stejném rozsahu, jaký je uveden výše.

Klient/Uživatel/Subjekt osobních údajů může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů jako dotčená osoba k výše uvedenému účelu kdykoliv odvolat.

Klient/Uživatel/Subjekt osobních údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat UMD Network o změně osobních údajů.

Klient/Uživatel/Subjekt osobních údajů potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně a nese odpovědnost za jejich nepravdivost.