inŠanon UMD Network

Souhlas se zpracováním osobních údajů na marketingové účely

Úvodní ustanovení

Tento dokument slouží k poskytnutí informací souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely marketingu a k udělení souhlasu s tímto zpracováním. Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“). Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je UMD Network, a.s., se sídlem Krátkého 250/4, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 048 74 820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 21420, kontaktní údaje Ing. Juraj Lanc (tel: +421 908 865 401, e-mail: zodpovednaosoba@universal.sk ) (dále jen „Správce“).

Osobní údaje, které Správce zpracovává

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, případně osobní údaje Vašich neplnoletých dětí, případně Vašich zástupců, v takovém rozsahu, v jakém jste tyto osobní údaje poskytli Správci (včetně jím pověřené nebo zplnomocněné osobě) v souvislosti s vykonáváním finančního zprostředkování. Zejména se jedná o následující osobní údaje:

křestní jméno a příjmení, rodné příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní příslušnost, kontaktní údaje, další osobní údaje, které jste Správci poskytl.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, jste nám poskytl Vy.

Účel zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem marketingové činnosti Správce, včetně organizování marketinkových kampaní a soutěží, evidence soutěžících a zveřejnění výherců.

Důvod zpracování

Vaše osobní údaje jsou za účelem zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kdykoliv.

Operace zpracování osobních údajů

Správce je v rámci uděleného souhlasu oprávněn zejména Vaše osobní údaje získávat, shromažďovat, zaznamenávat, uspořádávat, přepracovávat, vyhledávat, prohlížet, přeskupovat, kombinovat, přemísťovat, využívat, uchovávat, blokovat, likvidovat, poskytovat svým vázaným zástupcům, kteří jsou zpracovatelé Vašich osobních údajů na základě pověření Správce.

Doba zpracování

Správce je oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, nejdéle však po dobu trvání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

Je zpracování Vašich osobních údajů povinné?

Zpracování Vašich osobních údajů není povinné a vyplývá z Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Je předání osobních údajů povinné?

Vaše osobní údaje nám pro účely marketingové činnosti nejste povinni předat na základě zákona ani smlouvy.

Příjemci osobních údajů

K Vašim osobním údajům budou mít vedle Správce přístup také osoby, kteří za něj zprostředkovávají finanční produkty, tj. jeho vázaní zástupci.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte také práva, kterými se můžete domáhat ochrany při zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím stanoveným článkem 15 odst. 1 nařízení na ochranu osobních údajů.

Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů

Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud je dán některý z důvodů stanovený článkem 17 odst. 1 nařízení na ochranu osobních údajů, máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování

Je-li zde některý z důvodů stanovený článkem 18 odst. 1 nařízení na ochranu osobních údajů, máte právo, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

Z důvodů týkající se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů na základě článků 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení na ochranu osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje poskytnuté z Vaší strany Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil.

Právo odvolat souhlas

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Právo podat stížnost

V případě, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení nařízení na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Verzia 10.11.2020