inŠanon UMD group

Pravidla používání aplikace inŠanon

Pravidla používání aplikace inŠanon

 

A. Úvodní ustanovení

 1. Tato Pravidla používaní (dále jen „Pravidla“) upravují právní vztah mezi společností UMD Network, a.s., se sídlem Krátkého 250/4 Praha, 190 00, IČO 04874820 (dále také „Provozovatel“), a Uživatelem portálu inŠanon na internetové stránce „www.insanon.cz“ resp. „https://insanon.inpolnetwork.cz“ při užívání aplikace inŠanon.
 2. Aplikace inŠanon je počítačový program, který Uživateli umožňuje spravovat jím uzavřené pojistné nebo jiné smlouvy a mít tak vždy dostupné informace o jejich aktuálním stavu (jako např. výše a splatnost pojistného, výše pojistného krytí apod.). Dále aplikace Uživateli umožňuje získat informativní přehled o pojistných či jiných službách (produktech) nabízených Finančními institucemi. Provozovatel tímto Uživatele výslovně upozorňuje, že aplikace je pouhou informační platformou – aplikace si klade za cíl zjednodušit správu Produktových smluv a umožnit Uživateli zorientovat se v nabídce služeb Finančních institucí. Protože se tyto služby Finančních institucí mohou v reakci na aktuální změny trhu rychle měnit, aplikace nemůže z podstaty věci zaručit, že informace jsou k danému okamžiku aktuální. Proto aplikace inŠanon o službách Finančních institucí podává pouze informativní přehled a nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy ani reklamu. Zajímá-li se Uživatel o konkrétní službu či produkt Finanční instituce, kontaktuje pro bližší a aktuální informace Provozovatele.
 3. Účelem Pravidel je upravit vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem při užívání aplikace inŠanon. Pravidla se stávají závaznými ve vztahu k Uživateli Registrací Uživatele na internetové stránce „www.insanon.cz“, resp. „https://insanon.inpolnetwork.cz“.

B. Definice pojmů

Níže uvedené pojmy užívané v těchto Pravidlech mají následující význam:

Aktivační linka

Aktivační linkou se rozumí URL adresa, která je Uživateli zaslaná Provozovatelem při Registraci na internetové stránce www.insanon.cz resp. „https://insanon.inpolnetwork.cz“.

Zprostředkovatel

Osoba vykonávající činnost podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele nebo vázaného zástupce na základě smlouvy mezi touto osobou a Provozovatelem, která zprostředkovala Uživateli Produktové smlouvy. Identifikační údaje Zprostředkovatele jsou zveřejněné po přihlášení na portálu inŠanon a dostupné na Formuláři k uzavřeným smlouvám (FUZ), který byl Uživateli řádně odevzdán.

inŠanon

Internetová aplikace přístupná pro Uživatele, na internetové stránce „www.insanon.cz“, resp. „https://insanon.inpolnetwork.cz“.

Finanční
instituce

Subjekt na trhu České republiky nabízející pojistné produkty nebo poskytující investiční služby, jako např. zejména banka, pojišťovna, obchodník s cennými papíry apod.

Provozovatel

UMD Network, a.s., se sídlem Krátkého 250/4 Praha, 190 00, IČO 04874820, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 21420. Provozovatel vykonává na území České republiky činnost (i) pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta registrovaného dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech, pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPZ“) a (ii) investičního zprostředkovatele podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“).

 

Vlastníkem aplikace inŠanon je UNIVERSAL maklérsky dom a.s., se sídlem Červeňova 18, 811 03  Bratislava, IČO: 35 822 091, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2831/B. Provozovatel je registrovaný podle § 7 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „ZFSFP“) na základe povolení NBS v seznamu samostatných finančních agentů s registračním číslem 3389 (sektor prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia). Výkon dohledu nad činností UNIVERSAL maklérsky dom a.s. vykonává Národná banka Slovenska se sídlem Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. UNIVERSAL maklérsky dom a.s. vykonává svoji činnost prostřednictvím podřízených finančních agentů.

Klient

Osoba, které je poskytováno zprostředkování pojištění dle ZPZ a/nebo investičních služeb v souladu se ZPKT Provozovatelem, resp. Zprostředkovatelem.

Uživatel

Klient, který vykonal Registraci na internetové stránce www.insanon.cz resp. https://insanon.inpolnetwork.cz/

Uživatelský
účet

Účet Uživatele vytvořený Provozovatelem v aplikaci inŠanon.

Produktová smlouva

Smlouva o poskytnutí investiční služby, resp. pojištění mezi Finanční institucí a Uživatelem.

Přihlašovací
údaje

Uživatelské jméno a heslo, které si Uživatel zvolí při Registraci v aplikaci inŠanon.

Registrace

Proces založení Uživatelského účtu, prostřednictvím kterého Uživatel využívá Služby v aplikaci inŠanon.

Služby

Zobrazování a správa údajů Uživatele, vyplývající z Produktových smluv.

 

C. Cíl a Obsah aplikace inŠanon

 1. Cílem aplikace inŠanon je zjednodušit Uživateli správu a uchování informací vyplývajících z Produktových smluv.
 2. Předmětné informace jsou vložené do Uživatelského účtu aplikace inŠanon přímo Uživatelem, resp. jím zplnomocněným Zprostředkovatelem nebo jiným zástupcem. Následně se informace importují z informačních systémů Provozovatele na základě informací poskytnutých Uživatelem Provozovateli. V Uživatelském účtu mohou být uvedeny také další informace o produktech získané od Finančních institucí a jiných osob, přičemž tyto informace jsou určeny výhradně Uživateli.

 

D. Uživatelský účet

 1. Pro Registraci v aplikaci inŠanon a aktivaci Uživatelského účtu je nutné, aby byl Uživatel Klientem Provozovatele, tj. aby uzavřel prostřednictvím Provozovatele alespoň jednu Produktovou smlouvu a uvedl pravdivé osobní údaje, konkrétně (a) křestní jméno, (b) příjmení, (c) rodné číslo, (d) e-mailovou adresu a (e) telefonní číslo a aby Provozovateli udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely.
 2. Klientovi bude po uzavření Produktové smlouvy a vyplnění požadovaných údajů zaslána Aktivační linka na Uživatelem zadaný e-mail. Aktivační linka je současně odkazem na internetovou stránku aplikace inŠanon, kde bude Klient vyzván k vložení svého rodného čísla. Po jeho zadání a vyjádření souhlasu Klienta s Pravidly bude Klientovi vzápětí založen Uživatelský účet a jako Uživatel aplikace bude požádán o změnu hesla.
 3. Je plně na rozhodnutí Uživatele, které konkrétní informace budou Uživatelem, resp. jím zplnomocněným Zprostředkovatelem zadány do aplikace inŠanon. Dané informace jsou poskytovány zejména za účelem zpřehlednění uzavřených Produktových smluv.

 

E. Deaktivace Uživatelského účtu

 1. Uživatel má právo deaktivovat Uživatelský účet, čímž dojde k následnému vymazání importovaných dat Uživatele a dat z interního informačního systému Provozovatele v aplikaci inŠanon.
 2. Deaktivací Uživatelského účtu nedochází k zániku právního vztahu mezi Klientem a Provozovatelem založeného zprostředkováním uzavření Produktové smlouvy ani k zániku plné moci, na základě které byl Provozovatel zplnomocněn ke zprostředkování pojištění či finančních služeb.
 3. K deaktivaci Uživatelského účtu dochází také odvoláním souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů v souvislosti s užíváním aplikace inŠanon.

 

F. Poplatky

Registrace a Služby poskytované Provozovatelem prostřednicím aplikace inŠanon nejsou zpoplatněné.

 

G. Povaha informací

 1. Jakékoliv informace v prostředí aplikace inŠanon včetně výpočtů jsou svojí povahou právně nezávazná informativní sdělení a nezpůsobují žádné právní účinky. Informace v prostředí aplikace inŠanon nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Provozovatele ani Finančních institucí.
 2. Provoz aplikace inŠanon je plně v dispozici Provozovatele, který má právo omezit či ukončit provoz aplikace inŠanon a s tím související služby jakož i deaktivovat Uživatelský účet bez předcházející výzvy Uživateli.

 

H. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen seznámit se s aktuálním zněním Pravidel, přičemž za seznámení se s Pravidly je považován i případ, kdy Uživatel bude pokračovat v používání Služeb aplikace inŠanon i po změně Pravidel. Uživatel je povinen zabezpečit uchování Přihlašovacích údajů a Aktivační linky tak, aby nebyly dostupné třetím osobám. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by se zabránilo anebo znemožnilo poskytování Služeb pomocí aplikace inŠanon.
 2. Uživatel je oprávněn užívat aplikaci inŠanon výlučně v souladu s Pravidly a pouze pro svoji osobní potřebu, přičemž je povinen zdržet se takového užívání aplikace inŠanon, které je v rozporu s Pravidly, zájmy Provozovatele nebo Finančních institucí a obecně závaznými právními předpisy. Jakékoli užití aplikace inŠanon mimo osobní potřebu, vč. jakéhokoli komerčního využití, je zakázáno.
 3. Žádné informace a data nesmí být bez předchozího souhlasu Provozovatele zpracovávány, archivovány, kopírovány, sdělovány a rozšiřovány veřejnosti (např. zveřejňováním na internetových stránkách provozovaných třetími osobami). V aplikaci mohou být zobrazovány nejrůznější informace poskytnuté Provozovateli Finančními institucemi nebo jeho smluvními partnery, které jsou předmětem duševního vlastnictví těchto subjektů. Užití dat a informací dostupných v aplikaci inŠanon mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Provozovatele a současně může být i neoprávněným zásahem do práv osob poskytujících informace, jež jsou zpřístupněny a šířeny prostřednictvím aplikace inŠanon. Jakýkoliv zásah do technického nebo obsahového provedení a charakteru aplikace se zakazuje.

 

I. Ochrana osobních údajů

Zásady správy osobních údajů a veškeré související informace naleznete za účelem přehlednosti v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů při užívání aplikace inŠanon“, který je dostupný na této webové stránce „www.insanon.cz“.

 

J. Vyloučení odpovědnosti

 1. Provozovatel neodpovídá za obsah a funkčnost aplikace inŠanon, ani za obsah dat importovaných Uživatelem, resp. jím pověřeným Zprostředkovatelem. Jakékoliv informace uvedené v aplikaci inŠanon mají výlučně informativní charakter.
 2. Jak již je uvedeno výše, vzhledem k podstatě aplikace jakožto informativní elektronické platformě a vzhledem k tomu, že produkty Finančních institucí se mohou měnit, aniž by bylo technicky možné tyto změny ihned promítnout i do obsahu aplikace, nelze vyloučit, že se předmětná data zobrazená v aplikaci mohou ukázat jako neúplná či neaktuální apod. Z tohoto důvodu Provozovatel ani Vlastník nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou nebo nepřímou újmu vzniklou v souvislosti s (i) užíváním aplikace inŠanon, (ii) spoléháním se na přesnost poskytnutých informací/dat, ani (iii) částečnou nebo úplnou nefunkčností aplikace.

 

K. Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel není oprávněn jakkoliv ovlivňovat funkce aplikace ani k tomu napomáhat druhým. Zejména se zakazuje zasahovat do zdrojového kódu aplikace, pořizovat jeho kopie (ani jeho částí) nebo instalovat do aplikace software ovlivňující její funkce. Uživatel je povinen zajistit, aby žádný software třetích stran, který využíván pro přístup do aplikace, nezasahoval do softwarového prostředí aplikace. Jde zejména o pokus zpětně analyzovat, rozkládat nebo odvodit zdrojový kód nebo změnit jakoukoliv část služeb aplikace. Není dovolené používat žádného robota, žádný systém pro data scraping ani podobný automatický systém (nástroj, algoritmus, …) pro shromažďování nebo extrakci dat. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn zrušit Uživateli přístup do aplikace, zablokovat jeho IP adresu a vymáhat škodu, která by jemu nebo vlastníkovi aplikace tímto jednáním vznikla.
 2. Uživatel svojí registrací, resp. používáním aplikace inŠanon, potvrzuje, že se s Pravidly seznámil a s jejich zněním souhlasí.
 3. Pokud vztah související s užitím aplikace obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah řídí právním řádem České republiky. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla Provozovatele.
 4. Provozovatel je oprávněný jednostranně měnit nebo doplnit Pravidla v případě potřeby vyvolané zejména změnou právní úpravy, technického zabezpečení anebo obchodního modelu. Účinnost změny Pravidel nastane publikováním nového znění Pravidel na webových stránkách Provozovatele.

 

Platnost a účinnost: 15.5.2018