inŠanon UMD Network

Informace o zpracování osobních údajů při užívání aplikace inŠanon

Informace o zpracování osobních údajů
při užívání aplikace inŠanon

 • Úvodní ustanovení

Tento dokument slouží k poskytnutí informací souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů při používání aplikace inŠanon. Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“). Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

 • Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je UMD Network, a.s., se sídlem Krátkého 250/4, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 048 74 820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 21420 (dále jen „Správce“).

 • Osobní údaje, které Správce zpracovává

V souvislosti s provozováním internetové aplikace inŠanon Správce zpracovává Vaše osobní údaje, případně osobní údaje Vašich neplnoletých dětí, v takovém rozsahu, v jakém jste tyto osobní údaje poskytli Správci (včetně jím pověřené nebo zplnomocněné osobě) v souvislosti s vykonáváním finančního zprostředkování. Zejména se jedná o následující osobní údaje:

 • křestní jméno a příjmení, rodné příjmení, akademický titul,
 • datum narození, rodné číslo, místo narození,
 • státní příslušnost,
 • kontaktní údaje,
 • uživatelské jméno a heslo k aplikaci inŠanon,
 • osobní údaje o zástupcích osoby, které Správce nebo některý z jeho zástupců poskytuje finanční zprostředkování,
 • osobní údaje uvedené ve smlouvách uzavřených mezi Vámi a Správcem, jejichž zpřístupnění klientům vyplývá z povinnosti součinnosti Správce, která je pro něj stanovena jinými dokumenty, které jste sepsali se Správcem anebo jste mu je adresovali, a to v rozsahu, v jakém jste tyto osobní údaje poskytli Správci tím, že je zaznamenal (vložil) do aplikace inŠanon při jejím používání,
 • další osobní údaje, které jste Správci poskytli anebo které vyplývají z Pravidel poskytování služby aplikace inŠanon.
 • Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, jste nám poskytli Vy, popřípadě jste udělili souhlas s importem těchto údajů do databáze inŠanon.

 • Účel zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zjednodušení správy a uchování Vašich informací vložených do aplikace inŠanon, přístupné na internetové adrese [*], které vyplývají ze smluv o poskytnutí finanční služby, resp. smluv o poskytnutí finančního produktu, uzavřených mezi Vámi a finanční institucí. Správce je oprávněn Vaše osobní údaje použít také pro účely přímého marketingu.

Ve Vašem uživatelském účtu aplikace inŠanon Vám mohou být zveřejněny podpůrné informace o produktech určených pro Vás, které byly získány od finančních institucí nebo jiných osob.

 • Důvod zpracování

Vaše osobní údaje jsou za účelem užívání aplikace inŠanon zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je nutný k užívání aplikace inŠanon. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s aplikací inŠanon můžete odvolat kdykoliv v průběhu zpracování. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů ztratíte možnost aplikaci inŠanon používat.

Důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu je oprávněný zájem Správce. Proti tomuto zpracování můžete vznést Správci námitku a Správce tyto osobní údaje pro tento důvod dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Operace zpracování osobních údajů

Správce je v rámci uděleného souhlasu oprávněn vykonávat s Vašimi osobními údaji operace a soubory operací, které jsou obsahem poskytování služby aplikace inŠanon, zejména může Vaše osobní údaje získávat, shromažďovat, zaznamenávat, uspořádávat, přepracovávat, vyhledávat, prohlížet, přeskupovat, kombinovat, přemísťovat, využívat, uchovávat, blokovat, likvidovat, poskytovat a používat pro přímý marketing.

 • Doba zpracování

Za účelem užívání aplikace inŠanon budou Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovávány po celou dobu, po kterou je Správci souhlas platně udělen, nejdéle však na deset (10) let od posledního užití aplikace inŠanon.

V případě zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu je Správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 2 let, nejdéle však po dobu trvání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem užívání aplikace inŠanon.

 • Je zpracování Vašich osobních údajů povinné?

Zpracování Vašich osobních údajů není povinné a vyplývá z Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů a z oprávněných zájmů Správce.

 • Je předání osobních údajů povinné?

Vaše osobní údaje související s aplikací inŠanon nám nejste povinni předat na základě zákona ani smlouvy. Pro provoz aplikace inŠanon je nicméně nutné zadat osobní údaje alespoň v rozsahu, který umožňuje registraci a zřízení uživatelského účtu.

 • Příjemci osobních údajů

K Vašim osobním údajům budou mít vedle Správce přístup také osoby, kteří za něj zprostředkovávají finanční produkty, zejména podřízení pojišťovací poskytovatelé Správce a jeho vázaní zástupci.

 • Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte také práva, kterými se můžete domáhat ochrany při zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím stanoveným článkem 15 odst. 1 nařízení na ochranu osobních údajů.

Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů

 • Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Pokud je dán některý z důvodů stanovený článkem 17 odst. 1 nařízení na ochranu osobních údajů, máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování

 • Je-li zde některý z důvodů stanovený článkem 18 odst. 1 nařízení na ochranu osobních údajů, máte právo, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

 • Z důvodů týkající se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů na základě článků 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení na ochranu osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Právo na přenositelnost údajů

 • Máte právo získat osobní údaje poskytnuté z Vaší strany Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil.

Právo odvolat souhlas

 • Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Právo podat stížnost

 • V případě, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení nařízení na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.