inŠanon UMD group

Souhlas se zpracováním osobních údajů na servis a analýzy

Uživatel tímto poskytuje společnosti UMD Network a.s. se sídlem: Krátkého 250/4, Praha 9, 190 00, IČO: 048 74 820, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 21420 (dále jen „Správce“) svůj svobodný, výslovný, bezvýhradný a informovaný souhlas ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), jako i ve smyslu právních norem upravujících ochranu osobních údajů, které jsou platné, účinné a přímo vykonatelné na území České republiky (Nařízení, Zákon a jiné všeobecně závazné normy, dále jen „ZOOÚ“), ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, (rodné příjmení), datum narození, rodné číslo, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu a v rozsahu ostatních osobních údajů, které Uživatel uvedl, a které vyplývají z jednotlivých  žádostí o zprostředkování produktu, resp. smlouvy a z každé smlouvy, kterou uzavřel nebo uzavře s obchodními partnery Správce i na základě Zprostředkovatelské činnosti Správce, tzn. z každé zprostředkované smlouvy, jako i v rozsahu údajů o finančních produktech, které využívá ke dni udělení tohoto souhlasu a dalších údajů (např. výška příjmu apod.), které jsou nezbytné pro vytvoření obchodní nabídky od Správce na správu zprostředkovaných smluv a které vznikli vyvíjením činností směřujících k uzavírání smluv a následné péči směřující k udržení uzavřených smluv mezi klientem a smluvní finanční institucí (dále jen „Zprostředkovatelská činnost“). Výslovně souhlasí, aby jeho osobní údaje byly Správcem zpracovávané pomocí prostředků v systému elektronického zpracování dat Správce, a aby k jeho osobním údajům měli přístup a zpracovávali je na zákla­dě pověření Správce další Zpracovatelé, fyzická nebo právnická osoba, která:

 • je zaměstnancem Správce nebo níže uvedených Zpracovatelů,
 • na základě Smlouvy o obchodním zastoupení (dále jen „SoOZ“), nebo jiné obdobné smlouvy uzavřené s UMD Network, a.s. dohodnutým způsobem a za úplatu pro UMD Network vykonává Zprostředkovatelskou činnost, a která (dále společně jen „Zprostředkovatel“):
 • je vázaným zástupcem ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „Zákon o distribuci pojištění a zajištění“ nebo zkráceně „ZDPZ“),
 • je vázaným zástupcem ve smyslu ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu" nebo zkráceně „ZPKT“),
 • je investičním zprostředkovatelem (resp. vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele) ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „Zákon o doplňkovém penzijním spoření“),
 • je vázaný zástupce ve smyslu § 27 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“),
 • má oprávnění udělené Správcem ke Zpracování Osobních údajů pouze na základě písemné smlouvy o Zpracování osobních údajů, pokud takové oprávnění nevyplývá z příslušných právních předpisů. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat náležitosti stanovené GDPR.

(dále jen „Zpracovatel“)

Uživatel tento svobodně daný výslovný, bezvýhradný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Správci na následující účely:

 • aby Správce jeho osobní údaje zpracovával (zejména je získával, zaznamenával, shromažďoval, ukládal do informačního systému Správce, zpřístupňoval, uchovával, upravoval a pozměňoval, vyhledával, prohlížel, odevzdával, třídil a kombinoval) za účelem a na účely související s používáním služeb spojených se správou a zobrazením osobních a finančních informací Uživatele, případně dalších dobrovolně poskytnutých informací na portálu inŠanon + Uživatelem, které poskytuje elektronicky prostřednictvím webového portálu inŠanon, jakož i prostřednictvím mobilní aplikace (dále jen „Aplikace“), které jsou přístupné pro Uživatele na internetové adrese„www.insanon.cz “, jakož i v Aplikaci (dále jen „Služby“);

Osobními údaji se pro účel tohoto Souhlasu rozumějí nejen osobní údaje Uživatele, ale též:

 • osobní údaje nezletilých dětí Uživatele v takovém rozsahu, v jakém je Uživatel poskytl v rámci anebo v souvislosti se Zprostředkovatelskou činností vykonávanou Správcem, respektive jeho Zprostředkovatelem v Produktových smlouvách uzavřených Uživatelem a ve všech dokumentech, které byly sepsané v rámci anebo v souvislosti s uzavřením Produktové smlouvy, respektive v souvislosti se Zprostředkovatelskou činností vykonávanou Správcem, respektive jeho Zprostředkovatelem a osobní údaje, které Uživatel poskytl v jiných dokumentech, které Uživatel se Správcem, respektive jeho Zprostředkovatelem sepsal anebo, které Správci adresoval, a též v rozsahu, v jakém Uživatel tyto osobní údaje poskytl Správci na účel poskytování Služby na portálu inŠanon + ústně, písemně, elektronicky anebo v dokladech a dokumentech poskytnutých Správci anebo tím, že je při používání této Služby zaznamenal (vložil) na portál inŠanon.
 • osobní údaje zástupce Uživatele, který vlastním jménem uděluje tímto Souhlas Správci se zpracováním jeho osobních údajů ve stejném rozsahu, jako je uvedeno výše, uvedené se vztahuje i na fyzické osoby jednající jménem Uživatele, který je právnickou osobou.

Uživatel bere na vědomí, že je povinný svoje osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinný bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně osobních údajů. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně a nese zodpovědnost za jejich nepravdivost.

Uživatel dále prohlašuje a podepsáním tohoto dokumentu potvrzuje, že mu Správce, respektive spolupracovník Správce před poskytnutím souhlasu poskytl informace podle čl. 13 a čl. 14 Nařízení, tzn. Zejména jej informoval:

 • že každý poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na: info@umd.cz , případně písemně prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla Správce. Po odvolání tohoto souhlasu může Správce zpracovávat osobní údaje jen, pokud mu to umožňuje příslušná právní úprava (např. plnění smluvní nebo právní povinnosti, nebo v případě, pokud existuje oprávněný zájem Správce),
 • o tom, že jeho osobní údaje budou zpracovávané v souladu se ZOOÚ,
 • že jeho osobní údaje budou zpracovávané po dobu nezbytně nutnou, tzn. po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělený, nejdéle však do okamžiku odvolání tohoto souhlasu,
 • o tom, že jeho osobní údaje budou zpracovávané i dalšími Zpracovateli Správce ,
 • o tom, že Správce může jeho osobní údaje dále zpřístupňovat / poskytovat Zpracovatelům,
 • o jeho právu podat stížnost u kontrolního orgánu,
 • o jeho právu podat návrh na zahájení řízení,
 • o tom, že jeho osobní údaje mohou být přeneseny do jiného členského státu Evropské unie,
 • o jeho právu vyžadovat přístup k svým osobním údajům a o jeho právu: (i) získat od Správce potvrzení, zda jsou nebo nejsou jeho osobní údaje zpracovávány; (ii) získat od Správce informace v rozsahu podle čl. 15 Nařízení (iii) na opravu jeho chybných osobních údajů (iv) doplnění jeho neúplných osobních údajů (v) výmaz jeho osobních údajů ve smyslu čl. 17 Nařízení (vi) omezení zpracovávání jeho osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení (vii) přenosnost jeho osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (viii) namítat zpracovávání jeho osobních údajů z důvodu týkajícího se jeho konkrétní situace vykonávané podle čl. 6 ods. 1 písm. e) a/anebo f) Nařízení včetně profilování založeného na těchto ustanoveních (ix) namítat zpracovávání jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem (x) aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výhradně na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů včetně profilování a které má právní účinky kromě případů, kdy je rozhodnutí nezbytné na uzavření smlouvy anebo plnění smlouvy mezi ním a Správcem, vykonané na základě zvláštního předpisu anebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázaná, a ve kterých jsou současně ustanovení i vhodná opatření zajišťující ochranu jeho práv a oprávněných zájmů, anebo založení na jeho výslovném souhlasu,
 • o tom, že Správce jmenoval Osobu pověřenou výkonem compliance, která zajišťuje činnost compliance, tedy zejména zabezpečení souladu vnitřních předpisů Správce s právními předpisy, vzájemný soulad vnitřních předpisů Správce a jiné za oblast ochrany osobních údajů a že její aktualizované kontaktní údaje jsou dostupné a aktualizované na  www.umd.cz.

Uživatel dále samostatně prohlašuje, že: (i) si tento souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek přečetl, že s jeho obsahem souhlasí a že je projevem jeho skutečné a svobodné vůle; (ii) byl samostatně informovaný o jeho právu namítat zpracovávání jeho osobních údajů založeném na základě oprávněného zájmu Správce a to z důvodů jeho individuální osobní situace; (iii) si tento souhlas na zpracování jeho osobních údajů a zasílání obchodních nabídek přečetl a že s jeho obsahem souhlasí a že je projevem jeho skutečné a svobodné vůle.

 Nutno dát odkaz na českou internetovou adresu.

 Předpokládám, že taková adresa existuje, spravuje ji, myslím, Nikol. Případně je potřebné pro ČR doplnit jinou adresu.

 Nevím, zda tu mají být tyto nebo jiné webovky.