inŠanon UMD Network

Souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při zprostředkování smlouvy o finanční službě a s poskytováním informací na dálku

Provozovatel je investičním zprostředkovatelem podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v účinném znění (dále jen „ZPKT“), vázaným zástupcem podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění (dále jen „ZSÚ“), samostatným zprostředkovatelem podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v účinném znění (dále jen „ZDPZ“) a samostatným zprostředkovatelem podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v účinném znění (dále jen „ZDPS“).

Uživatel, tímto poskytuje společnosti UMD Network, a. s., se sídlem: Krátkého 250/4, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 04874820, zapsané v obchodním rejstříku složka B 21420 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“) svůj dobrovolný, výslovný, jasný, nepodmíněný a srozumitelný souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při zprostředkování smlouvy o finanční službě ve smyslu ustanovení § 1841 až 1851 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále při poskytování informací Uživateli, a to zejména ve smyslu § 15g ZPKT; § 90 ZSÚ; § 90 ZDPZ a § 133 ZDPS.

Za prostředky komunikace na dálku se považuje prostředek, který bez současné fyzické přítomnosti Provozovatele a Uživatele umožňuje zprostředkování smlouvy o finanční službě a předávání informací Uživateli. Především, nikoliv však výlučně, se jedná o aplikaci InŠanon dostupnou na internetové adrese www.insanon.cz a také jako mobilní aplikace inSanon (v App store a Google play), dále elektronickou poštu (e-mail) a telefon.

Uživatel prohlašuje, že má přístup k prostředkům komunikace na dálku, zejm. prostřednictvím internetu, tento pravidelně využívá a má možnost seznámit se s informacemi předávanými Provozovatelem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a tyto náležitě uchovat pro vlastní potřebu (zejm., pokud jde o informace uložené ve formě souborů PDF). Uživatel dále prohlašuje, že si možnost využívání prostředků komunikace na dálku sám vybral a že o poskytování informací a smluvní dokumentace v listinné podobě nemá zájem. Uživatel prohlašuje, že s ohledem na povahu smluv o finanční službě zprostředkovávaných Provozovatelem považuje poskytování informací a smluvní dokumentace na jiném než listinném trvalém nosiči (tj. zejm. ve formě souborů PDF) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, za vhodné.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné. Uživatel prohlašuje, že si tento souhlas přečetl, že s jeho obsahem souhlasí a že je projevem jeho skutečné a svobodné vůle.

 

Verzia 10.11.2020